Hnutí Šance pro vcely - etický kodex

Cílem etického kodexu je propagace vcelarení, které vychází z biologie vcely medonosné a z prirozených instinktú vcelstva.

Úcastníci hnutí Šance pro vcely si stanovují Etický kodex v duchu jehož obsahu chtejí dobrovolne vystupovat, jednat, propagovat svou myšlenku.

Vítáme spolupráci se vcelari, kterí uplatnují obsah alternativního prístupu i jen cástecne a vydali se tedy stejným smerem.

Každý máme své vlastní motivy, možnosti i schopnosti. Vzájemnou spoluprací prednosti jednotlivcú vytvorí dokonalý celek a vzájemný prospech pro všechny zúcastnené.

Úcastník hnutí Šance pro vcely souhlasí s následujícími body:

Napodobovat prírodní selekcní kriteria, pricemž na prvním míste musí být chov vitálních vcelstev schopných prežít.
Ponechávat v prubehu roku vcelstvu dostatecné zásoby jejich prirozené potravy, medu a pylu.
Zajistit, aby prevážnou cást zimních zásob tvorily zásoby vlastního medu.
Dávat vcelstvúm možnost prirozené stavby, predevším v místech, kde je vcelami odchováván plod.
Respektovat prirozené usporádání vcelího hnízda tak, jak je tomu u vcelstva v prírode.
Vcelstva minimálne rušit prohlídkami a zákroky.
Obnovit každorocne min. 1/3 díla.
Nepoužívat pri ošetrování vcelstev látky, které mohou kontaminovat organismus vcel a prostor úlu rezidui svého obsahu.
Ošetrování vcelstev provádet tak, aby vcelstva byla nejméne stresována.
Pro zajištení rovnovážného stavu s roztoci Varroa destructor používat takové látky a metody, které jej budou omezovat zpúsoby ke vcelám co nejšetrnejšími.
Dávat vcelám po celý rok dostatek prostoru a nijak výrazne jej neomezovat ani na zimu.

Pokud Vás výše uvedené zajímá a chcete se stát úcastníky hnutí, napište a pošlete kontakt na adresu sance@sanceprovcely.cz