Apis mellifera mellifera: divoká vcela a kulturní dedictví

Tato divoká medonosná vcela, jejíž domov se již pred milióny let rozprostíral od lesu Francie po širociny Uralu, opet osidluje naše lesy. Je príbuzná severoafrické tuniské vcele, která se z oblasti púvodního rozšírení v jihozápadní Evrope zvolna rozšírila do celé západní, severní a strední Evropy a pres severní Rusko a Sibir až k Tichému oceánu. V západní Evrope byla postupne vytlacena vcelou italskou (vlaškou), ve strední Evrope vcelou kranskou. Jedná se o pomerne velkou vcelu s cerným zabarvením a spíše rídkým ochlupením zadecku. Vcela tmavá vytvárí stredne velká vcelstva. Jarní vývoj má pomalý, ale zato se úžasne rozvojí v léte . Proto jsou prezimující vcelstva silná.

Se zavedením mobilních nástavkových úlu zacalo "moderní vcelarení". Práve tou dobou pocali "pokrokoví" vcelari zpochybnovat rasu tmavé vcely krížením a systematickým vytlacováním. Zaslepeni chamtivostí po stále vyšším a vyšším medovém výnosu nedocenili tito prukopníci vcelarství vynikajcí vlastnosti naší regionálne prizpusobené vcely. Tak byla v minulém století zámerným dovozem rakouské výkonné vcely apis carnica systematicky vytlacována a nakonec vyhubena. Pritom je tmavá vcela dobromyslná, nechá se ošetrovat bez jakékoliv ochrany a je mírnejší než mnohá z rodu carnica. Bodavost je stejne jen otázkou vnejších faktoru. Prirozene se nechá i nežná vcela vychovat k bodavosti, když se s ní hrube zachází. Tmavá vcela je navíc velice pilná, prezimuje velice úsporne v malých rojích a zjara se vyvíjí spíše opatrne, aby prechod ze zimy samostatne kompenzovala. Sbírá pilne i pri chladném a špatném pocasí, kdy jiné rasy vcel neoopouští útulek. Doby bez dostatku nektaru i silné zimy preckává bez obtíží a je tudíž na naše klima i prírodu optimálne prizpusobena. Ztráty vcelstva jsou prakticky neznámy. Dokonce roj, který sestává jen z hrstky vcel, nemá potíže prežít. Jsme presvedceni, že naše dobromyslná a presto od prírody divoká vcela má i potenciál k rezistenci proti varroáze.

Práve v dnešní dobe, kdy nás denne zastihují odstrašující zprávy o hromadném vymírání vcel, získává domácí tmavá vcela mimorádne na hodnote. Má mnoho kladných vlastností, které zasluhují být zachovány, nebot nám poskytují duležití informace k prežití medonosné vcely všeobecne. Veríme v enormní potenciál a prirozenou odolnost a robustnost tohoto tvora, který po tisíciletí úspešne odolával všem klimatickým zmenám a epidémiím. Naštestí ješte existují v sousedních zemích zbytky tohoto vcelstva, genetická zásoba, po které mužeme sáhnout.V Evrope je stále více uvedomelých vcelaru, kterí ocenují tyto mimorádné vlastnosti a zasazují se o existencní rozšírení a opetné zdomácnení tmavé vcely.

Pres všechny dobré vlastnosti bude mít tmavává vcela opravdovou šanci jen tehdy, pokud se najde dostatek vcelaru, kterí tyto vlastnosti ocení a budou je šírit. Verím též, že mnohý vcelar, který pro rostoucí ztráty svého prešlechteného vcelstva apis carnica zamýšlí vzdát se vcelarení, najde s tmavou vcelou ztracenou lásku k vcelarení a toto kulturní dedictví bude predávat dál.


Ochrana ohroroženého druhu

Duležitý argument pro zachování tmavé vcely je ochrana ohroženého druhu. Lidstvo na celém svete zažívá globalizaci, jaká ješte neexistovala. V jejím dúsledku dramaticky vymírají domácí druhy, jiné organismy se neprirozene sile rozširují. Rozmanitost druhu razantním tempem ubývá. Protikladem tohotu ochuzování je biodiverzita. Definuje co možná nejvetší rozmanitost druhu zachováním v jejich prirozených oblastech rozšírení. Z hlediska biodiverzity je nezodpovedné nahradit v naší oblasti domácí tmavou vcelu neprátelskou vcelou carnica. Práve to se však deje v Nemecu i Cesku. Tmavá vcela je zámerne a cílevedome se strany vcelarských svazu a politiky vytlacovací metodou vyvraždována.

Naše cíle s tmavou vcelou

K opetnému zasídlení tmavé vcely je zapotrebí nezbytné dávky idealizmu, trochu méne myslet na profit a rozpomenout se na ekologické souvislosti.

Obratte se na instituce pro ochranu prírody ve Vašem okolí, požadujte chránené oblasti pro Tmavé vcely.V letošním roce jsme získali povolení využít údolí Krottenbachu v prírodní rezervaci pohorí Karwendelu v Bavorsku pro založení první oplodnovací stanice v Nemecku pro chov cistokrevné tmavé matky apis mellifera mellifera.

Podle nejnovejších zkušeností švýcarských choatelu, které se uplatnují predeveím v pohorí, se vcelí matky párí s prvními trubci, které najdou. Ti se vetšinou soustredují jen pár set metru od svého stanovište.

V našem prípade máme výhodu, že údolí je ze trí stran uzavrené až 1900 metru vysokými horami, takže matky mají možnost letet jenom jedním smerem dolu do údolí. Stací tudíž postavit úly matek výše a trubce umístit níže do údolí. Tím je zajišteno, že matky stanovište trubcu neminou.

Tento zpusob nám výborne zarucuje oplodnování cistokrevné matky pouze naší armádou cistokrevných trubcu. Cistokrevne oplodnené matky slouží pouze jedinému úcelu, dalšímu odchovu matek. Ale pozor, v oblastech bez ochraného pohorí nemáme zarucené cistokrevné oplodnení matky. Ryziko, že nám na oplodnište zabloudí kranský trubec, je hodne vysoké. Minimální ochraný prostor o rádiusu 10 km k sousednímu stanovišti kranky musí být zarucen, což je v dnešní dobe prakticky nemožné.

Budoucnost tmavé vcely vidíme optimisticky. Tmavá vcela budí zájem angažovaných chovatelu a poptávka po oplodnených matkách, prírodních rojích i odnožích v posledních letech natolik stoupnula, že nemuže být v soucasné dobe uspokojena.

Zda a v jaké podobe najde v budoucnu tmavá vcela v Nemecku a Cesku své místo, ukáží príští léta. Je zapotrebí vytvorit širokou základnu pro chov vcel skandinávského a alpinskího puvodu, jakož i pro odchov cistokrevných matek v oplodnovacích stanicích, vcetne umelého oplodnování. Doufejme, že tmavá vcelna najde vedle typu carnica a buckfast také v Nemecku a Cesku své oprávnené místo.

 

Angažovaní chovatelé se spolcují

Prátelé tmavé vcely! Slucte se do spolku! V každé oblasti Evropy již existují prátelé tmavé vcely a snad i horecní pestitelé! Spojte se do malých, ale prubojných chovatelských skupin. Uvidíte, že Vaše cenná práce bude o poznání efektivnejší, a spolecne je to nejen zábavnejší, ale spolecne jsme i silní. Takže - ruku k dílu!


Projekt ochrany Tmavé vcely v rámci mezinárodního programu zajištuje a informace zájemcum poskytuje Guerilla Beekeeping.

 

Císlo venované Tmavé Vcele (Moderní vcelar 01-2012)


Evropské rozsírení vcel