guerilla beekeeping = treatment free

©cbgnetwork.org©GUERILLA BEEKEEPING©cbgnetwork.org

bez syntetických lékú, jedú a nežádoucích úcinkú

Kvantové lékarství aplikuje nejnovejší poznatky vedeckého výzkumu moderní kvantové fyziky. Dejme šanci vcelám a celému ekosystému, najít novou prirozenou rovnováhu.

Behem lécby akarazidy, kyselinami nebo jinými jedy neexistuje žádný zpúsob, jak udržet tak komplexní ekologii úlu v prírozené rovnováze.

Úl je sítnice mikro- a makroskopického života, ve kterém žije více než 170 druhú neškodných nebo vcelstvu prospešných roztocú, minimálne stejný pocet rúzných druhú hmyzu a 8000, možná i více neškodných, nebo prospešných organizmú. O nekterých mikroorganismech víme, že bez nich vcelstvo nemúže žít a jiné udržují patogeny v rovnováze.

Esenciální oleje, které bežne pro lécbu používáme, prekryjí vúní vcelstva, což dlouhodob znemožní veškerou komunikaci celého organizmu vcelstva a vyhubí nenahraditelné užitkové mikroorganismy.

Organické kyseliny vyhubí nejen všechny mikroorganismy, ale i mnoho hmyzu a benigních (neškodných) roztocú.

Akaracide púsobí na clenovce, ke kterým patrí hmyz a roztoci. Jeho úcinek je jen rychlejší než u kyselin.

Antibiotika znicí celou mikroflóru úlu, z nichž je vetšina bud' vcelstvu prospešná, nebo benigní, ale v každém prípade užitecná pro udržení rovnováhy a ochranu pred škodlivými patogeny (nosematóza, virové nákazy, mor a zvápenatení vcelího plodu atd.).

Cukrový roztok má pro rovnováhu ekologie úlu nepríznivou pH hodnotu, která znemožnuje úspesný rozvoj množství užitecných organismú, nezbytných pro paralyzaci patogenú. Naopak pH hodnota medu prosperuje rozvoji užitecných organismú a zabranuje rozvoji patogenú.

"Spánembohem" genúm, které to nezvládnou

Už nevidím žádný dúvod, který me opravnuje, okrádat vcelstvo o šanci, svúj prirozene udržitelný systém obnovit. Nechce se mi tento fascinující komplexní organizmus svévolne znicit, bez ohledu na dúsledky, kterých se pravdepodobne vetšina z nás nedožije, a dále rozširovat zdegenerované geny, o jejichž vlivu na evoluci vcelstva nikdo znás nemá ponetí.


Štírek obecný (Chelifer cancroides) žije odpradávna v symbióze s vcelou medonosnou. Lécbou vcelstva syntetickými akarizidy a biozidy jsme štírka domácího v úlech vyhubily. Oblíbenou potravou štírka jsou mimo jiné i roztoci. Navíc rozširujem vcely neschopné života a super roztoce. Cím dríve toto šílenství ukoncíme, tím dríve zacneme chovat roztoce prizpúsobené na jejich hostitele a vcelstva, která s nimi budou žít v souladu.

 

Referncen: Michael Bush, Nikola Tesla